ผู้จัดทำ

นางสาวธัญญ์ชนาธร ธัญญ์ชัญญาธารก์

งานบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โทร.0-5446-6666 (3184).

ที่ปรึกษา

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์

คณบดี คณะเภสัชศาสตร์

2. อาจารย์องอาจ มณีใหม่

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์

3. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์


วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการรายงานผลการฝึกอบรมของบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์
2. เพื่อศึกษาผลการใช้ระบบสารสนเทศในการรายงานการฝึกอบรม ของบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์พัฒนาโดย

นายวัฒนพงศ์ สุทธภักดิ์

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
wattanapong.su@outlook.com โทร.0-5446-6666 (2297).